شخصیت معنوی علامه مجلسی

شهرت يافتن به مجلسي
اقيانوس فضيلت1
علامه مجلسي، اين عالم ربّاني و ارمغان الهي، محصول دعاي نيمه شب و رهاورد نيايش پدر و سِحر سَحَر بوده: دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند