اقيانوس فضيلت

اقيانوس فضيلت1

سخن درباره دانشمندي است كه هرگاه نامش را مي برند، عظمت دانش و آگاهي هاي ديني اش، تو را به فروتني و كرنش وا مي دارد؛ گويي در برابر كوهي استوار ايستاده اي. هرگاه سخن از تقوا و زهد و پاكي اش به ميان مي آيد، چنان در جذبه اش ذوب مي شوي كه پنداري، به اقيانوس مي نگري. آن گاه كه از تلاش علمي و جايگاه سياسي اش سخن مي رود، چنان به اعجاب فرو مي روي كه گويا موجي خروشان را به تماشا نشسته اي. او مرد علم و تقوا، حديث شناس توانا، احياگر سخنان گهربار پيشوايان دين، علامه بزرگوار، محمدباقر مجلسي است. هم او كه روزگاران از ديدن چون اويي درمانده است و استوانه هاي فضل و دانش از وي عقب مانده اند.
علامه مجلسي، دانشمندي بود كه به كشتي نجات پيوست؛ همان كشتي كه سكان داران آن، معصومانند. آن گاه از درياهاي معرفت،گهر چيد و گهر سُفت.

پی نوشت:
1. برگرفته از: فيض قدسى.

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما