زندگینامه

  شانزده گواهى تدريس از علّامه مجلسى
سالشمار  تآسیس تا انقراض سلسله صفویه و نیز جایگاه زمانی حضور علامه مجلسی در دوران این سلسله تعیین شده است 
یکی از آثار علامه مجلسی رساله عربی«اعتقادات»است که دارای مقدمه و دو بخش است:بخش اول در اصول عقاید و بخش دوم در کیفیت عمل و سیر و سلوک.به مناسبت بخش دوم از این رساله گاهی با نام سیر و سلوک یاد می‏شود.ترجمه باب اول آن از محدث قمی صاحب کتاب عظیم«سفینة البحار»به اهتمام حجة الاسلام آقای رضا استادی در شماره 5 کیهان اندیشه چاپ شده است.
تصاویر آرامگاه علامه مجلسیین
به نام خداى بخشايشگر مهربان اقارير حقّه