ضرورت حكومت

اصل فطري و غريزي جامعه پذيري و مدني الطبع بودن انسان، علامه مجلسي، تداوم يافتن زندگي اجتماعي بشر را به رعايت اين اصل وابسته مي داند. وي بر اساس حديثي از امام صادق (ع)، براساس مدني الطبع بودن انسان به ضرورت وجود حكومت و حاكم عادل حكم مي كند و چنين مي نويسد:
بدان كه حضرت فرمود كه چون انسان مدني بالطبع است و هر فردي به ديگري در امور معاش و معاد خود محتاج است و آميزش (معاشرت) ايشان با يكديگر ضرور است و آميزش ها (معاشرت ها) باعث منازعات و مشاجرات مي شود، پس ناچار است حاكمي منازعات ايشان را رفع بنمايد، به نحوي كه حيفي و ميلي (ظلمي) در حكم او نباشد، اگر نه، به زودي يكديگر را مي كشند و فاني مي شوند.1
1. عين الحيات، ص 55؛ برگرفته از:انديشه سياسى علامه مجلسى، ص 66 .

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما