ویژه نامه ها

امام رضا علیه السلام می فرمایند :

مَـن فـرّج عن مـومـن فـرّج الله عَن قَلبه یـَوم القیمة؛

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید، 
خداوند در روز قیامت، انـدوه را از قلبش بر طرف...