کتابهايي که مستقلاً در شرح حال علّامه مجلسي نوشته شده است

1. تذکره المجلسي(در سوانح احوال علاّمه مجلسي به زبان اردو)، مولوي محمد باقر صاحب مولوي، لاهور، 1329، 176 ص.
2. رساله درباره علامه مجلسي و مصنّفاتش، مير محمدحسين خاتون آبادي
3 زندگينامه علامّهمجلسي(شامل تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان در قرن يازدهم هجري و خاندان شيخ الاسلامها و ائمهء جمعهء اصفهان، منتسبين به مجلسي و اساتيد او)، سيد مصلح الدين مهدوي، اصفهان،حسينيه عمادزاه،1355-1360ش،حقير در تنظيم اين فهرست از اين اثر بسياره استفاده کرده است.
4ـ سرگذشت مجلسي دوم، ميرزا حيدر علي مجلسي فرزند ملاّعزيز الله(م1214)،20ص،فارسي،خطي،نسخه آن در ضمن مجمومهشماره2611 کتابخانهءمرکزي دانشگاه تهران موجود است و مطالب آن از متن و حاشيه امل الامل جمع آوري شده است.[6]
اين کتاب در مکارم الآثار با نام ((تذکرة الأْنساب)) در انساب سلسله مجلسيه از اولاد ملا مقصود علي تا نائيني آمده است. در شرح حال علاّمه ميرزا محمد علي معلّم حبيب آبادي، ضمن تأليفات او، حاشيه رساله ((انساب مجلسي)) تأليف ميرزا حيدر علي مجلسي ذکرشده که احتمالاً حاشيه بر همين کتاب است.[7]
5. الفيض القدسي في ترجمة العلاّمة المجلسي (عربي)، ميرزا حسين نوري(صاحب مستدرک الوسائل).
اين کتاب که بهترين نوشته در اين زمينه است در جلد 102 بحار چاپ بيروت و در مقدّمه بحار چاپ قديم به طبع رسيده است. مؤلف در 16 رمضان سال 1302 ق از تأليف آن فراغت يافته است.
6. کارنامه علاّمه مجلسي(شرح فشرده پيرامون خدمات و تأليفات علاّمه مجلسي و تراوش وجود ي او در حفظ آثار شيعه)، عطائي خراساني، مشهد، کتابفروشي السلامي، 239 ص.
7. نورالقدسي(فارسي)، سيد محمد علي موسوي مبارکه‌اي (رک: الذريعه، ج24، ص 374).

منابع: 

کتابنامه منابع شرح حال علامه مجلسی