معرفى كتاب آداب سنن‏

اثر آيت الله حاج محمد باقر كمرهاى، ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار علامه مجلسى به زبان فارسى در 20 شهريور سال 1362 ش برابر با سوم ذيحجه سال 1403 ق ميباشد كه توسط آقاى محمد بهشتى تصحيح شده. جلد شانزدهم از مجموعه بيست و پنج جلدى كتاب بحار، كه مطابق جلد 71 الى 73 از مجموعه 110 جلدى است كه در مورد آداب معاشرت و آداب و سنن مى باشد كه آداب و سنن ترجمه جلد 73 اين كتاب به شمار ميرود.

ساختار كتاب‏
كتاب حاضر در دو بخش تحت عنوان كتاب تحيت و سلام كردن و بحثهاى وابسته به آن و همچنين بخش آداب و سنن و اوامر و نواهى و بيان كبائر و معاصى و زى و تجمل تشكيل يافته است؛ كه بخش اول آن داراى دوازده باب و بخش دوم از هشت باب تشكيل يافته است. در قسمت اول از مسائلى چون فاش گفتن سلام، پيشگيرى بدان، فضيلت، آداب، انواع، احكام و در گفتار هنگام جدائى، در باره اذن دخول و سلام آن، در باره جواب چگونه صبح كردى، در مصافحه، معانقه و بوسيدن، در اصلاح ميان مردم، در نامه‏نگارى، آداب آن و آغاز آن بنام خدا و هم در كارهاى ديگر، در عطسه زدن و به خير گفتن بر آن، آروغ زدن و آب بينى و دهان، آنچه در نوشيدن آب بايد گفت، در خوشمزگى، شوخى و خنده، درباره در خانه‏هائى كه رفت و آمد، در آنها شايسته است و برخى نوادر، در آنچه رواست از بزرگداشت خلق و آنچه روا نيست، سخن به ميان آمده است.
در بخش دوم كه هشت باب مى باشد از رسم خوشبو كردن، نظافت خود، سرمه كشيدن و روغن زدن، آداب حمام و نوره و مسواك و آنچه به آنها مربوط است، بابهاى عطر و بوى خوش، ابواب گلها، ابواب مساكن و آنچه به آن مربوط است، ابواب شب بيدارى، خوابيدن و حالات آن، ابوابى هم در مورد سفر و در پايان بابى را هم به مباحث نادرى چون آنچه كه مايهى ندارى و نابودى مى شود و همچنين كلياتى كه به مناهى پيغمبر مربوط است، مى باشد.
روى هم رفته تمام ابوابى كه در بخش دوم كتاب آداب و سنن مطرح شده است، شست و هفت باب در مو ضوعات مختلف مى باشد.
در تمام اين ابوابى كه ذكر شد، هر بابى كه داراى آيات و رواياتى در آن زمينه بوده است را به بخش آيات و روايات تقسيم كرده و ترجمهى آن را نوشته است.
گرچه هدف مترجم از ترجمه اين كتاب، استفاده ى راحتتر فارسى زبانها است؛ ولى در عين حال سبك ترجمهى آن قديمى است و با نگارش امروزى مناسبت ندارد.
نسخه شناسى‏
در پايان كتاب فقط يك فهرست، از مطالب كتاب ديده مى شود.
كتاب حاضر توسط انتشارات اسلاميه در تهران به سال 1365 ش در يك جلد، چاپ اول آن انجام شده است.
 

منابع: 

متن و مقدمه كتاب.