متن عربی وصيّتنامه علاّمه مجلسى

ترجمه وصيّتنامه علاّمه مجلسى

منابع: 

معارف اسلامی (سازمان اوقاف) شهریور 1350 شماره 13