فهرست مطالب کتاب حلیه المتقین

 
 مقدمه
بسم اللّه الرحمن الرحیم
باب اول : در بیان آداب جامه : و کفش پوشیدن
فصل اول : درفضیلت تجمل و زینت کردن
فصل دوم : دربیان جامه هائیکه حرام است پوشیدن آنها
فصل سوم : درپوشیدن پنبه و کتان و پشم
فصل چهارم : در بیان رنگهائیکه در جامه سنت یا مکروه است
فضل پنجم : در بعضى از آداب جامه پوشیدن
فصل ششم : در پوشیدن لباسى که مخصوص زنان یا کافران باشد
فصل هفتم : دربیان عمامه بستن
فصل هشتم : در بیان آداب زیرجامه پوشیدن
فصل نهم : در آداب جامه نو بریدن و پوشیدن
فصل دهم : در سایر آداب جامه پوشیدن و کندن
فصل یازدهم : در رنگ نعلین وموزه و کفش و چگونگى آنها
فصل دوازدهم : در آداب پوشیدن نعل و موزه و کفش
 
باب دوم : در آداب حلى و زیور پوشیدن : مردان و زنان و سرمه کشیدن و در: آینه نظرکردن وخضاب کردن
فصل اول : در فضیلت انگشتر بدست کردن و آداب آن
فصل دوم : در بیان آنچه انگشتر از آن سازند
فصل سوم : در فضیلت عقیق
فصل چهارم : در فضیلت یاقوت وزبرجد و زمرد
فصل پنجم : در فضیلت فیروزه و جزع یمانى
فصل ششم : در فضیلت دُر نجف وبلور و حدید صینى وسایر نگینها
فصل هفتم : در بیان آنچه سزاوار است که درنگین نقش کنند
فصل هشتم : در زیور طلا و نقره پوشیدن و به زنان واطفال پوشانیدن
فصل نهم : در آداب سرمه کشیدن
فصل دهم : در آداب نظر به آئینه کردن
فصل یازدهم : در فضیلت خضاب کردن مردان و زنان
فصل دوازدهم : در کیفیت خضاب و احکام آن
 
باب سوم : در آداب : خوردن و آشامیدن
فصل اول : دربیان ظرفهائى که در خوردن و آشامیدن وسایر استعمالات مى تواناستعمال نمود و آنچه نهى از آن وارد شده است
فصل دوم : در تجویز خوردن طعامهاى لذیذ و مذمت حرص و افراط در آن
فصل سوم : در بیان بعضى از آداب و اوقات طعام خوردن
فصل چهارم : در سایر آداب طعام خوردن
فصل پنجم : در بیان دعاى وقت طعام خوردن
فصل ششم : در آداب بعد از طعام
فصل هفتم : در فضیلت نان و سویق و گوشت و روغن و سایر آنچه از حیوانحاصل میشود و سرکه و شیرینیها
فصل هشتم : در فوائد سبزى ها و میوه ها و سایر ماءکولات
فصل نهم : در فضیلت ضیافت مؤ منان و آداب آن
ف صل دهم : درفضیلت خلال و آداب آن
فصل یازدهم : در فضیلت آب وانواع آن
فصل دوازدهم : در آداب آب خوردن
 
باب چهارم : دربیان فضیلت تزویج و آداب : مجامعت و معاشرت زنان : و کیفیف تربیتفرزندان : و معاشرت ایشان
فصل اول : در فضیلت تزویج کردن و نهى از رهبانیت
فصل دوم : در اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان
فصل سوم : در آداب نکاخ و اراه آن
فصل چهارم : در بیان آداب زفاف و مجامعت
فصل پنجم : درآداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان
فصل ششم : در بیان حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان
فصل هفتم : در بیان دعاهاى طلب فرزند و فضیلت آن
فصل هشتم : در احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادنطفل
فصل نهم : در عقیقه کردن و سر تراشیدن و آداب هر یک
فصل دهم : در ختنه کردن پسران و دختران و سوارخ کردن گوش ایشان و آداب هر یک
فصل یازدهم : در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان
فصل دوازدهم : در بیان حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت ایشان
 
باب پنجم : دربیان آداب مسواک کردن و: شانه کردن و ناخن و شارب گرفتن : و سرتراشیدن و امثال آن
فصل اول : در بیان فضلیت مسواک کردن
فصل دوم : در فضیلت سر تراشیدن و آداب آن
فصل سوم : در آداب موى سر نگاهداشتن
فصل چهارم : در فضیلت شارب گرفتن یعنى موى لب بالا را تا ته گرفتن
فصل پنجم : در آداب ریش بلند کردن
فصل ششم : در بیان فضیلت موى سفید و حکم کندن آن
فصل هفتم : در کندن موى بینى و بازى کردن با ریش
فصل هشتم : در فضیلت ناخن گرفتن
فصل نهم : در بیان آداب و اوقات ناخن گرفتن
فصل دهم : در دفن کردن مو وناخن و سایر چیزها که دفن باید کرد
فصل یازدهم : در فضیلت شانه کردن موى سر و ریش
فصل دوازدهم : در آداب و اوقات شانه کردن و انواع شانه ها
 
باب ششم : در آداب بوى خوش کردن : و گل بوئیدن و روغن مالیدن
فصلاول : دربیان سبب پیدا شدن بوهاى خوش در زمین
فصل دوم : درفضیلت بوى خوش و آداب آن
فصل سوم : در کراهت رد کردن بوى خوش
فصل چهارم : در فضیلت مشک و عنبر و زعفران
فصل پنجم : درفضیلت غالیه
فصل ششم : در فضیلت و آداب روغن بربدن مالیدن
فصل هفتم : در فوائد روغن بنفشه
فصل هشتم : در فوائد روغن بان و روغن زنبق
فصل نهم : در فوائد سایر روغنها
فصل دهم : در فضیلت بخور و انواع و آداب آن
فصل یازدهم : دربیان فضیلت گلاب و گل سرخ و انواع گلها
فصل دوازهم : در آداب گل بوئیدن
 
باب هفتم : در آداب حمام رفتن و سر وبدن شستن و دارو کشیدن و آداب بعضى ازاغسال
فصل اول : در فضیلت حمام
فصل دوم : در آداب داخل شدن و بیرون آمدن و دعائیکه باید خواند
فصل سوم : در بیان آنچه در حمام نباید کرد و آنچه تجویز شده است .
فصل چهارم : در فضیلت شستن سر وبدن و دفع بوهاى بد از خود کردن
فصل پنجم : در فضیلت شستن سر با سدر و خطمى
فصل ششم : در فضیلت دارو کشیدن
فصل هفتم : در ازله کردن موى زیر بغل
فصل هشتم : در غایت زمانیکه نوره را تاءخیر توان کرد
فصل نهم : در دعاهاى وقت نوره کشیدن
فصل دهم : در اوقات نوره کشیدن و سایر آداب آن
فصل یازدهم : در فضیلت حنا مالیدن بعد از نوره
فصل دوازدهم : در آداب غسل جمعه و سایر اغسال
 
باب هشتم : در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن
فصلاول : در بیان اوقات خواب
فصل دوم : در وضو ساختن پیش از خواب
فصل سوم : در مکان خوابیدن و آداب پیش از خوابیدن
فصل چهارم : در سایر آداب خوابیدن
فصل پنجم : در آداب و ادعیه که پیش از خواب باید خوانده شود
فصل ششم : در دفع ترسیدن در خواب و خواب پریشان دیدن ومحتلم شدن
فصل هفتم : در دعاها براى دفع بیدارى و براى بیدار شدن در آخر شب
فصل هشتم : در بیان نماز و دعا براى خوابهاى نیک دیدن وآداب بیدار شدن
فصل نهم : در سبب خواب راست و دروغ و تعبیر خواب
فصلدهم : در آداب بیدارى و مذمت خواب بسیار
فصل یازدهم : در آداب بیت الخلاء
فصل دوازدهم : دربیان احوال و اوضاع و مکانهائى که نهى از آنها وارد شده است.
 
باب نهم : در آداب حجامت کردن و تنقیه و بعضى از ادویه و معالجه بعضى از امراض وذکر بعضى از ادعیه واحراز
فصل اول : در ثواب بیمارى و صبر کردن بر آن و بیان شدت ابتلاى مؤ منان
فصل دوم : در فضیلت و آداب حجامت
فصل سوم : در بیان انواع تداوى که از ائمه (علیه السلام ) وارد شده است وبیانجواز رجوع باطباء
فصل چهارم : در معالجه انواع تب
فصل پنجم : در ادعیه جامعه و ادویه مرکبه نافعه
فصل ششم : در معالجه دردس و شقیقه و زکام و صرع واختلال دماغ و تصرف جن
فصل هفتم : در معالجه سایر امراض و درد سر و گلو
فصل هشتم : در معالجه خنازیر و قروح و جروح وثالول و ثبود و خوره و پیسى و بهق و امثال اینها
فصل نهم : در معالجه امراض اندرونى و قولنج وبادها و آزار معده و سرفه
فصل دهم : در معالجه اوجاع مفاصل و فالج و بواسیر و امراض مثانه وسایر امراض
فصل یازدهم : دربیان قلیلى از تعویذات براى دفع سحر و سموم گزندگان وسایر بلاها
فصل دوازدهم : در فوائد تربت شریف حضرت امام حسین (ع ) و خواص بعضى از ادویه مفرده
 
باب دهم : در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ایشان
فصلاول : در بیان حقوق خویشان و غلامان و کنیزان
فصل دوم : در حقوق همسایگان و یتیمان و عشیره وقبیله
فصل سوم : در حقوق صداقت و اخوت
فصل چهارم : در بیان حقوق مؤ منان بر یکدیگر و حسن معاشرت با خلق
فصل پنجم : در قضاى حاجت مؤ منان و سعى نمودن در کارهاى ایشان و شاد گردانیدنایشان
فصل ششم : در دیدن مؤ منان و عیادت بیماران ایشان
فصل هفتم : در اطعام مؤ منان و آب دادن ایشان و جامه پوشانیدن و سایر اعانتهاى ایشانو یارى کردن مظلومان
فصل هشتم : در حقوق فقیران و ضعیفان و مظلومان و پیران و اصحاب و آداب معاشرتایشان
فصل نهم : در رعایت حقوق مؤ منان در غیبت ایشان
فصل دهم : در آداب معاشرت ظالمان و قلیلى ازاحوال ایشان
فصل یازدهم : در آداب معاشرت با کافران و مخالفان
فصل دوازدهم : در بیان حقوق مردگان بر زندگان
 
باب یازدهم : در آداب مجالس از سلام و مصافحه ومعانقه و بوسیدن و آداب عطسه کردن وآداب نشستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اینها
فصل اول : در فضیلت سلام و آداب آن
فصل دوم : در فضیلت مصافحه یعنى دست یکدیگر را گرفتن ومعانقه یعنى دست درگردن یکدیگر کردن و بوسیدن و آداب هر یک
فصل سوم : در آداب نشستن درمجالس
فصل چهارم : در آداب ملاقات صاحب خانه با کسى که بخانه او مى آید
فصل پنجم : در بیان مجالسى که در آنجاداخل شدن رواست و جماعتى که همنشینى و مصاحبت ایشان سزاوار است
فصل ششم : در آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن
فصل هفتم : در بیان مزاح کردن و خندیدن و سرگوشى کردن و آداب صحبت داشتن وراز مجلس را پنهان داشتن
فصل هشتم : در سایر آداب مجالست و حقوق اصحاب مجالس بر یکدیگر
فصل نهم : در فضیلت ذکر خدا در مجالس کردن
فصل دهم : در فضیلت ذکر حضرت رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم و ائمهعلیهم السلام در مجالس و مباحثه علوم ایشان نمودن و احادیثفضایل ایشانرا یاد کردن
فصل یازدهم : در مشورت کردن با برادران و آداب آن
فصل دوازدهم : درآداب نامه نوشتن
 
باب دوازدهم درآداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن .
فصلاول : درگشادگى خانه
فصل دوم : در مذمت تکلف بسیار در خانه کردن و بسیار بلند ساختن
فصل سوم : درنقاشى کردن و تصویر کشیدن و صورت صاحب روحى راساختن کهسایه داشته باشد
فصل چهارم : درآداب فرش خانه
فصل پنجم : در آداب عبادت کردن در خانه
فصل ششم : در نگاهداشتن حیوانات درخانه خصوصا کبوتر وخروس
فصل هفتم : درنگاه داشتن گوسفند وبز درخانه
فصل هشتم : دربیان احوال سایر طیور و ذکر بعضى از حیوانات که کشتن ایشان روااست یا روانیست
فصل نهم : درمنع ازنگاه داشتن سگ درخانه
فصل دهم : درآداب چراغ افروختن و خانه خریدن
فصل یازدهم : دربیان سایر آداب خانه
فصل دوازدهم : درآداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن
 
باب سیزدهم : درآداب پیاده رفتن و سوار شدن و بازار رفتن و تجارت وزراعت نمودن وچهار پایان نگاه داشتن
فصل اول : در سوار شدن اسب و استر والاغ و انواع هریک
فصل دوم : در آداب نگاه داشتن ورعایت حقوق چهارپایان
فصلسوم : در آداب زین و لجام
فصل چهارم : در ادعیه و آداب سوارى
فصل پنجم : در آداب پیاده رفتن
فصل ششم : در نگاه داشتن شتر و گاو و گوسفند
فصل هفتم : در آداب خریدن و نگاه داشتن حیوانات
فصل هشتم : دربیان مجملاحوال و اقسام حیوانات
فصل نهم : در فضیلت تجارت کرد و طلبحلال نمودن
فصل دهم : دربیان آداب تجارت
فصل یازدهم : درفضیلت زراعت کردن ودرخت کشتن
فصل دوازدهم : در آداب زراعت کردن و درخت کشتن
 
باب چهاردهم : در آداب سفر
فصل اول : دربیان سفرهاى نیک و بد و ایام : و ساعات نیک و بد از براى سفر
فصل دوم : در دفع نحوستهاى سفر بتصدق و دعا
فصل سوم : در آداب غسل و نماز و دعا دروقت بیرو رفتن
فصل چهارم : در سایر آداب بیرون رفتن و بیان چیزى چند که باید باخود بردن
فصل پنجم : در آداب توشه برداشتن در سفر وآداب صرف کردن آن
فصل ششم : در رفیق باخود بردن در سفر و آداب معاشرت ایشان
فصل هفتم : دربیان سایر آداب سفر
فصل هشتم : در آداب راه رفتن و فرود آمدن
فصل نهم : در بیان دعاهائى که در راه و منازل باید خواند
فضل دهم : در آداب سفر دریا و گذشتن از پله
فصل یازدهم : در آداب مشایعت و استقبال مسافر و آداب برگشتن او
فصل دوازدهم : در آداب است تاختن و تیرانداختن
خاتمه : دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه
 

مطالعه کتاب