علامه مجلسی

فهرست

مقدمه--11
خاندان محمد تقی مجلسی--13
جد اعلای محمد تقی--14
جد مادری محمد تقی--16
جد پدری محمد تقی-16
ولادت محمد تقی--17
زهد و قناعت و ساده زیستی مادر محمد تقی--18
دوران کودکی--19
تحصیلات -20
مهاجرت به نجف اشرف--22
یکی از مکاشفات محمد تقی و بازگشت به اصفهان-23
بیماری علامه و گردآوری احادیث--25
محمدتقی از اساتید حوزه--27
تعلیم و تربیت فرزندان--28
مجلسی در جامعه-29
رجعت به منزل ابدی--30
عنایت اهل بیت به محمد تقی مجلسی --30
تشرف محمد تقی به محضر امام عصر--31
ریاضت ، ذکر و دعا--34
فرزندان محمد تقی مجلسی-36
آمنه خاتون ، دختر ملا محمد تقی--37
آمنه بیگم و داستان شب زفافش--38
مسلمان شدن رئیس اراذل و اوباش به برکت نفس علامه--40
ولادت علامه محمد باقر مجلسی—41
دوران کودکی--42
تغییر مسیر علمی در زندگی علامه--43
اساتید علامه مجلسی--44
شاگردان علامه مجلسی-45
یکی از شاگردان نامدار علامه--47
فیص کاشانی یکی دیگر از شاگردان محمد تقی-48
روحیات فیض--49
شیخ حر عاملی--50
شگرد و زیرکی علامه مجلسی-52
تألیفات علامه مجلسی--54
تألیفات پرارزش علامه مجلسی--55
حیوةالقلوب-59
حیلة المتقین--60
مرآت العقول-62
حق الیقین--63
عین الحیات-64
رجعت--65
سفر با سلاح قلم--67
بحارالانوار ، دریاهای نور-68
فلسفه ی تألیف بحارالانوار--69
فهرست دائرة المعارف بحارالانوار--70
توصیه علامه به پوندگان حق و یقین-73
جایگاه بحارالانوار از دیدگان عالمان عصر حاضر--79
1-      بحارالانوار از نگاه امام خمینی(قدس سره)-79
2-      اهمیت بحارالانوار در نظر علامه بحرالعلوم(قدس سره)--80
3-      بحارالانوار از نگاه شیخ حر عاملی(ره)--80
4-      بحارالانوار از نگاه مرحوم اردبیلی-81
5-      امیر محمد صالح خاتون آبادی و دیدگاه او--82
گفتار علما پس از علامه-82
1-      علامه بحر العلوم--82
2-      محقق کاظمی-82
3-       محدث نوری--83
علامه مجلسی و منصب شیخ الاسلامی-84
خدمات علامه مجلسی به جامعه-85
آیا علامه مجلسی ، پیرو اصول گراها بود یا اخباری ها--86
نظریه ی علامه مجلسی درباره ی فرقه صوفیه -87
بنیان گذار رسوم پسندیده چاووشی--88
مسجد جامع اصفهان ، پایگاه علامه مجلسی-89
مشهورترین القاب آن بزرگوار--90
کتابخانه ی علامه مجلسی-91
فرزندان علامه مجلسی--92
آیة الله العظمی حسین طباطبایی بروجردی-94
دوران کودکی و تحصیلات--94
سفر علمی-95
بازگشت به بروجرد-96
اقامت در اصفهان-97
به دنبال حکمت--99
بازگشت به وطن -103
بیماری و سفر به تهران-108
هجرتی پربا-111
رجعت به خانه ابدی-113
علامه مجلسی و دو شاعر زمان خود-113
مجلسی خراسانی و مجلسی هراتی ( دو شاعر پارسی گو)-117
پادشاهان صفوی معاصر علامه مجلسی-118
جایگاه و منزلت علامه مجلسی در تاریخ-123
علت تأیید بعضی حکومتها توسط علما-125
1-      علما مدافع مظلومان-125
2-       دولت صفویه و رسمی کردن تشیع-126
3-       علما و ترویج تشیع--127
4-       دولت نوپای صفویه و دشمنانش--129
5-       جانشینان پیامبر و حکومتهای جور--131
رحلت و آرامگاه علامه مجلسی--135
علامه مجلسی در محضر ائمه، مشهور به باب الائمه--136
قنداقه ی علامه مجلسی در دستان مبارک چهارده معصوم(ع)-137
رجعت با پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) به آسمان-138
رؤیای آیت الله ورعشی نجفی(ره)--139
جایگاه رفیع به واسطه ی دوستی با علامه--140
علامه هم طراز با پیامبران الهی--140
رمز موفقیت علامه--141
مکاشفه ی علامه مجلسی و دعای شب های جمعه--142
منابع--143