دستخط علامه محمد باقر مجلسي

دستنوشته علامه محمد باقر مجلسي

منابع: 

مرکز اسناد آستان قدس رضوي