بانوي شايسته‌، مادر ملاّ محمّد تقي مجلسي‌

جدّ علاّمه محمّد باقر مجلسي‌ كه نامش‌ ملاّ مقصود علي‌ و از علماي جليل القدر اصفهان‌ بود تصميم براي انجام مسافرتي گرفت و پسران خود ملاّ محمّد تقي‌مجلسي‌ (كه پدر علاّمه مجلسي است‌) و ملاّ محمّد صادق‌ را براي ادامه تحصيل‌به محضر عالم ربّاني ملاّ عبدالله شوشتري كه از لحاظ مقام علمي و پرهيزكاري‌ داراي امتياز مخصوصي بود آورد و به مراقبت اخلاقي و تعليم آنها در آن‌محضر نوراني تاكيد كرد و آنها تحت مراقبت ملاّ عبدالله شوشتري‌ به تحصيل‌خود ادامه مي‌دادند تا اينكه ايّام عيدي از اعياد دِيني فرا رسيد ملاّ عبداللهخواست كه مبلغ سه تومان به ملاّ محمّد تقي‌ بدهد و گفت‌: اين مبلغي كه‌بمناسبت عيد به شما تقديم مي‌شود آن را در ضروريات زندگي خود مصرف‌نمائيد او در جواب گفت‌: بدون اجازه مادرم نمي‌توانم اين پول را بگيرم اجازه‌بدهيد با او در ميان بگذارم تا ببينم نظرشان چيست‌؟ و به خانه آمد و با مادرخود اين موضوع را در ميان گذاشت مادر آنها گفت‌: راه امرار معاش پدر شمااز دكاني است كه مِلك او است و عائدات آن دكان چهارده غاز است‌ و مابرنامه اقتصادي زندگي خود را با اين عائدات هماهنگ نموده‌ايم و با زندگي‌كردن با اين مبلغ در حدّ قناعت عادت كرده‌ايم و اكنون اگر اين مبلغ را بگيريم‌و در زندگي خود خرج كنيم به مقدار همين مبلغ وسعت و رفاه بوجود
وقتي ملاّ محمّد تقي‌ و ملاّ محمّد صادق‌ به محضر استادشان ملاّ عبدالله آمده و موضوعي را كه مادرشان گفته بود باز گو كردندملاّ عبدالله عقل‌و درايت آن بانوي صالحه را مورد تمجيد قرار داد و در حق آنها دعا كرد حق‌تعالي دعاي آن جناب را مستجاب نمود و اين سلسله جليله را از صلحا و حاميان دين قرار داد