اختيارات (كبير) (نجوم-فارسى)

اختيارات (كبير) (نجوم-فارسى)

الذريعه 5/316،367، كشف الحجب/233.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّد المرسلين محمّد و آله الطّاهرين. امّا بعد چنين گويد احقر عباد اللّه الغنيّ محمّد باقر بن محمّد تقى عفا اللّه عن جرائمهما كه اين رساله‌ايست در بيان آنچه از احاديث معتبرۀ اهل بيت رسالت معلوم مى‌شود از سعادت و نحوست ايام هفته و ماه و روز و ساعات و ساير ضروريات كه از كتب علماى سلف استخراج شده. . . .

انجام: و در جدول ديگر كه نامهاى شريف معصومان آل عبا نوشته همان نام را از بالاى جدول صفحه دوم طلب كند يكى بر غره ماه و يكى بر نام بايد گذاشت و كشيد تا هردو بهم رسند آن خانه غرّۀ ماه است.

اختيارات الايام، چ تبريز 1293 و 1301 ق.

نسخه‌هاى خطّى:

1-1195 ق، مجموعۀ ش 6367(1) (مجلس 19/438) .

2-7 محرّم 1252 ق، مجموعۀ ش 14832(1) (الهيّات مشهد 2/1134) .

3-3 ذ ح 1135 ق، در 36 فصل و يك خاتمه ش 4561(دانشگاه تهران 13/3501) .

4-سدۀ 12 و 13 ق، ش 6987(همو 16/420) .

5-1258 ق، در 36 فصل، ش 9322(همو 17/347) .

6-سدۀ 12 ق، ش 3988(همو 12/2983) .

7-سدۀ 13 ق، ش 6799(2) (همو 16/362) .

8-سدۀ 13 ق، ش 717-1961 . m. n موزۀ ملّى كراچى (مشترك پاكستان 1/234) .

82
 

9-سدۀ 13 ق، ش 2/297 م ح م ا، كتابخانۀ عمومى خيرپور (همو 1/235) .

10-2 رجب 1296 ق، گرهى ياسين، گوشه ادب-شكارپور (همو 1/235) .

11-1219 ق، خانقاه دوگران رضويه-شيخوپور (همو 1/235) .

12-1256 ق، در 42 فصل ش 631(سپهسالار سابق 3/74) .

بنگريد به:

دانشگاه تهران 10/1864.

مشترك پاكستان 1/234.

مسجد اعظم/13.

نسخه‌هاى خطّى 4/332.

عمومى معارف 2/107-108.

فيضيّۀ استادى 2/10.

تذكّر: در نسخه‌هاى زير هردو قسم اختيارات (كبير و صغير) يافت مى‌شود:

آشنائى با چند نسخۀ خطّى/45،343.

فيضيّۀ استادى 3/71،128،150،161.

وزيرى 1/148، ج 2/688، ج 3/951، ج 4/1186،1248،1384، ج 5/1579،1695،1827. نوربخش 1/68.

مجلس 7/6،274، ج 9 بخش اوّل/332، ج 14/54.

دانشگاه تهران 10/1639، ج 13/3125، ج 16/515، ج 17/132،242.

ملك 5/158،213،383،426.

مشترك پاكستان 1/234.

دانشگاه فردوسى/6.

چهار كتابخانۀ مشهد/62.

ملّى تهران 2/510، ج 5/300، ج 10/592.

مدرسۀ آخوند/3،285.

كتابخانه‌هاى رشت و همدان/5،126،135،139.

83

ملّى تبريز 1/36، ج 2/713.

گلپايگانى 2/5،6،204،214،224، ج 3/78،112.

ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران 3/211.

دليل المخطوطات 1/261،269،275.

مسجد اعظم/13،120،428،495،503،507،516،529،572،579، 583،602،627.

مرعشى 5/5، ج 8/225.

نسخه‌هاى خطّى 5/371،618،710،232، ج 7/769، ج 8/217،253، ج 11/120،672،682،713، ج 12/829،933.

نسخه‌هاى خطّى فارسى 1/218-220.

آستان قدس 9/14، ج 10/142.

سپهسالار سابق 3/74،75.

الفبائى آستان قدس/29،620.

هزار و پانصد نسخۀ خطّى/285 و 308.

نسخه‌هاى چاپى:

بنگريد به:

كتابهاى چاپى فارسى 1/131، ج 2/2322.

آستان قدس 5/218.