اختيارات (صغير) (نجوم-فارسى)

اختيارات (صغير) (نجوم-فارسى)

الذريعه 1/367.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمين. . . امّا بعد چنين گويد احقر عباد اللّه محمّد باقر بن محمّد تقى.

انجام: هر سال كه در ماه ذى الحجّه ماه بگيرد مرد بزرگى در مغرب بميرد و مرد فاسق فاجر دعوى پادشاهى كند.

مرعشى 1/214.

موضوع: سعادت و نحوست ايّام.

تاريخ ساخت: ذ ح 1078 ق (الهيّات مشهد 2/284) .

ملاحظات: اين كتاب در سه فصل گرد آمده است.

نسخه‌هاى خطّى:

1-حدود 1125 ق، مجموعۀ ش 187(23) (مرعشى 1/213) .

2-1097-1098 ق، مجموعۀ ش 6324(32) (مجلس 19/334) .

3-ماه رمضان 1086 ق، مجموعۀ ش 1967(5) (دانشگاه تهران 8/518) .

4-1083-1086 ق، مجموعۀ ش 1997(11) (همو 8/607) .

5-سدۀ 13 ق، مجموعۀ ش 2406(4) (همو 9/1026) .

6-17 شعبان 1231، مجموعۀ ش 2848(4) (همو 10/1693) .

7-سدۀ 11 و 12، جنگ ش 2950(80) (همو 10/1843) .

8-1200 ق، مجموعۀ ش 4354(5) (همو 13/3310) .

85

9-12 ماه رمضان 1089 ق، ش 9/266-1963 . m. n موزۀ ملّى كراچى (مشترك پاكستان 1/234) .

10-1290 ق، ش 741-1961 . m. n موزۀ ملّى كراچى (همو 1/234) .

11-سدۀ 12 ق، ش 3/297 ت ق س كتابخانۀ عمومى خيرپور (همو 1/234) .

12-1219 ق، كتابخانۀ عمومى خيرپور (همو 1/235) .

بنگريد به:

الهيّات مشهد 2/284.

دانشگاه تهران 14/4049.

ملّى تبريز 1/36.

مسجد اعظم/13،572.

نسخه‌هاى خطّى 3/428،440، ج 7/554.

ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران 1/737.

نسخه‌هاى خطّى فارسى 1/218-220.

آستان قدس 5/10.

سپهسالار سابق 3/74.