مبانی فقه الحدیث مجلسی در مرآه العقول

چکيده:

کتاب نفیس مرآه العقول برای کسانی که در حوزه علوم اسلامی پژوهش می کنند منبع مهمی است. این کتاب از مهمترین شروح بر مهمترین مجموعه های حدیثی شیعه یعنی کافی می باشد از این جهت این رساله نقد و بررسی ژرفکاوانه و نظامندی را درباره این کتاب پرقدر به عهده گرفته است. این رساله در سه فصل تألیف شده که فصل نخست آن مشتمل بر کلیاتی است پیرامون زندگی شخصی وعلمی مجلسی اوضاع سیاسی اجتماعی عصر او و معرفی اجمالی کتاب ص مرآهالعقول در فصل دوم مهمترین قواعد کلی فقه الحدیث موضوع بحث قرار گرفته است اما فصل سوم که لب رساله و جوهره آن را تشکیل می دهد در دو باب تنظیم شده است. باب اول: قواعد معتمد در فقه الحدیث از دیدگاه مجلسی آمده است که برخی از آنها عبارتند از ابزارهای علمی در استنباط وجوه و معانی و نقش عقل در فقه الحدیث از نظر مجلسی که در این مسأله ثابت کرده ایم که وی منکر حجیت عقل به طور مطلق نیست هر چند چنین مطلبی به وی نسبت داده شده است. و بعضی از آنها نحوه جمع بین متعارضین از نظر مجلسی و برجستگی و نقش نمایانی که وی در این زمینه دارد و برخی از آن قواعد شیوه مجلسی در حل اخبار مشکل است که در این بحث اقوال و آراء مجلسی را مطرح و تعدادی زیادی از آنها را مورد مناقشه قرار داده ایم... و در باب دوم از این فصل بحثی نسبتا مفصل را مطرح نموده و آراء استفاده شده ایشان از احادیث را در عرصه مسائل اعتقادی فلسفی رجالی فقهی اصولی و علوم قرآنی ضمن مقایسه مرآهالعقول با بحار در بسیاری از مواقع مورد مناقشه قرار داده و از لابهلای نظریات و آراء ایشان ثابت کردیم که مجلسی اخباری معتدلی درمقایسه با دیگر اخباریون می باشد/

نورالدین، حیدر

مقطع : کارشناسي ارشد

استاد راهنما : داوری، مسلم

رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث

استاد مشاور : مؤدب، رضا

دانشگاه : دانشگاه قم

تاريخ دفاع : 1380