سالشمار حضور علامه مجلسی در دوران سلسله صفویه

سالشمار  تآسیس تا انقراض سلسله صفویه و نیز جایگاه زمانی حضور علامه مجلسی در دوران این سلسله تعیین شده است 

بر اساس این سالشمار مشخص می شود که از دوران 228 ساله سلطنت صفوی مجلسی تنها 73 سال آن را حضور داشته است آغار زندگی مجلسی 130 سال پس از تاسیس دولت صفوی و پایان آن 25 سال پیش از انقراض آن است انقراض آن استبنابر این مجلسی نه در ظهور و درخشش و اوج صفویان حضوری و نقشی داشته است و نه او را می توان مسئول انحطاط پادشاهی صفوی در دوران 25 ساله پس از مرگش دانست . او در سال آخر سلطنت شاه عباس اول بدنیا آمد در سالهای آغازین سلطنت شاه عباس دوم به نوجوانی پا نهاد در زمان جلوس شاه سلیمان بر تخت سلطنت 40 ساله بود در 61 سالگی شیخ السلام اصفهان شد و تا پایان عمر به مدت 12 سال این سمت را داشت که 5 سال از آغاز سلطنت تقریبا 30 ساله شاه سلطان حسین را نیز شامل میشود.

منابع: 

سید علی محمد رفیعی ,کتاب ملا محمد باقر مجلسی (زندگی – زمانه – نگاهها – نقدها) صفحه 40