ايمان شناسی استرآبادی و علامه مجلسی و تأثيرگذاری ملاصدرا بر علامه

چکيده :

  استرآبادی موسس مکتب اخباريگری در قرن 11 بوده و چنانکه در همين مقاله خواهد آمد، نظريه ی خاصی در باب ايمان دارد که کاملا مورد توجه علامه مجلسی قرار گرفته است. لازم است بدانيم که علامه مجلسی هم آگاهی خود را و هم تاثير خود را از نظريات ايمان شناختی استرآبادی نشان داده اما بدون اينکه ابهامات و نارسائی های نظريه استرآبادی را اظهار نمايد به رفع نقيصه ها و ايضاح ابهامات ايمان شناسی مجلسی پرداخته است، می توان بين نظريه ی او و نظريه ی استرآبادی در باب ايمان، تفکيک بنيادی قائل شده و از آن به نظريه ی ائی خاص در مکتب اخباريگری اصفهان تعبير کرد. اما مهمتر از همه اينها، آنچه اين مقاله در صدد بيان آن است، اثبات نقش موثر ملاصدرا، بنيان گذار مکتب فلسفی اصفهان در تعديل انديشه های علامه مجلسی است. از اين رو برای تبيين و اثبات اين مسئله، ناگزيريم تا ابتدا به نحو اجمال به طرح نظريه استرآبادی بپردازيم.

نویسندگان: دکتر سيد مهدی امامی جمعه*
دانشيار دانشگاه اصفهان