احاديث در كتاب بحار الانوار

پرسش:

آيا احاديثي كه در كتاب بحار الانوار وارد شده اند از نظر سنديت مورد اعتبار هستند.

پاسخ:

هدف مرحوم مجلسي از جمع آوري كتاب گران سنگ بحارالانوار بنا به آنچه در اول اين كتاب آمده است جمع آوري و باب بندي رواياتي بوده است كه در منابع قديمي شيعه بوده كه برخي از اين منابع به جهت كمياب بودن احيانا در معرض از بين رفتن بوده است. در كتاب بحار كه موسوعه بزرگي از روايات شيعه مي باشد روايات جالب و معتبر فراواني وجود دارد، ولي اين گونه نيست كه بتوان حكم به صحت و اعتبار تمامي روايات اين كتاب كرد. هر روايتي از اين كتاب و يا هر كتاب ديگري به صورت جداگانه مي تواند از نظر محتوا و سند مورد بررسي قرار گيرد و يا حتي ممكن است روايتي طبق برخي ديدگاه ها معتبر باشد و از ديدگاه برخي معتبر نباشد. به همين جهت مرحوم مجلسي در اين كتاب در زماني كه خطر از بين رفتن روايات بوده روايات را جمع آوري نموده بنا بر حذف روايتي به صورت سليقه اي نداشته چون ممكن است روايتي از نظر كسي معتبر نباشد ولي شخص ديگري آن را معتبر بداند و يا معنا و توجيه تازه اي از آن روايت ارائه كند كه ديگران نيز آن را بپذيرند. بنابراين حذف اين گونه روايات نيز به مصلحت نمي باشد و اگر قرار بود هر كسي به سليقه خودش روايات را جمع آوري مي كرد خيلي از روايات امروزه در اختيار ما قرار نمي گرفت.