صراط النجاة

صراط النجاة صراط النجاة کتابی در شرح گناهان کبیره و صغیره می باشد.