آداب نماز (ترجمة الصلاة) (فقه-فارسى)

آداب نماز (ترجمة الصلاة) (فقه-فارسى)

كشف الحجب/117،234، كشف الاستار 1/197، مرآة الكتب 3/120، الذريعه 4/113.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمين. . . و بعد چنين گويد احقر عباد اللّه. . . كه چون نماز عمدۀ اركان ايمان است مى‌بايد بندۀ مؤمن شرايط و آداب آن را بداند.

انجام: اين مجملى است از احكام مختلفۀ مردان و زنان و احكام ديگر هست كه در كتب مبسوطه مذكور است.

مرعشى 1/106

ملاحظات: در آغاز پاره‌اى از مسائل اعتقادى را بيان كرده و در انجام آنچه اختصاص به زنان دارد آمده است (مرعشى 1/205) . و به احتمال قوى آنچه سيّد محمّد لاهيجانى در نظم اللآلى/143-150 آورده قسمتهايى از اين رساله است. و خود مؤلّف در كتاب مشكاة الانوار از اين رساله به نام «ترجمة الصلاة» ياد كرده.

نسخه‌هاى خطّى:

1-حدود 1125 ق، مجموعۀ ش 187(1) (مرعشى 1/205) .

2-شايد 1121 ق، مجموعۀ ش 3034(6) (همو 8/226) .

3-بى‌تا، مجموعۀ ش 292(1) ، حسينيّۀ شوشتريها-نجف (نسخه‌هاى خطّى 12/849) .

4-1121 ق، مجموعۀ ش 21055(2) (وزيرى 5/1601) .

5-20 ع 1/1147 ق، ش 758(موزۀ ملّى پاكستان/819) .

6-سدۀ 13 ق، ش 737(همو/819) .

73

7-سدۀ 12 ق، ش 1854/ف (2) (ملّى تهران 4/312) .

8-1107 ق، مجموعۀ ش 937(2) (مسجد اعظم/489) .

9-مجموعۀ ش 1420(2) (همو/516) .

10-1239 ق، مجموعۀ ش 2580(2) (همو/569) .

بنگريد به:

نسخه‌هاى خطّى 5/224، ج 11/725، ج 12/933.

ملك 5/383.

وزيرى 5/1704.

الفبائى آستان قدس/123.

دانشگاه تهران 13/3260.

فهرست مخطوطات خزانة الحيدريّه-نجف/60.

دليل المخطوطات 1/133.

هزار و پانصد نسخۀ خطّى/385.

نسخه‌هاى چاپى:

1. با مقدمه و تعليقات شيخ نصر اللّه شبسترى،1381 ق (زندگينامۀ علاّمۀ مجلسى 2/129) .

2. لكهنئو،1296 ق، سنگى، وزيرى،36 ص (كتابهاى چاپى فارسى 1/868) .