حافظ ابونعیم اصفهانی

حافظ ابو نُعَیم اصفهانی
احمد بن عبدالله،لفظ ابونعيم در [مورد] بسياري از رجال استعمال شده و بيشتر به فتح نون است،و در خصوص اين شخص به تصغير تصريح كرده اند.
حافظ ابو نُعَيْم اصفهاني؛ نياي بزرگ علامه مجلسي