قسمت اول : چهارده معصوم ، چهارده درياى نور!

قسمت اول : چهارده معصوم ، چهارده درياى نور!