پادشاهان معاصر علامه مجلسی

علامه مجلسي در زمان شاه عباس اول پا به عرصه هستي نهاد. شاه عباس اول يك سال بعد(1038 ه . ق) درگذشت. علامه مجلسي در طول 73 سال عمر خود، با پنج تن از پادشاهان صفوي هم زمان است. به جز شاه عباس اول، 14 سال حكومت شاه صفي، جانشين شاه عباس اول، را درك كرده است. دوران رشد و شكوفايي اش نيز در زمان حكومت شاه عباس دوم بود. 28 سال از دوران مرجعيتش نيز با حكومت شاه سليمان هم زمان شد چهار سال پاياني نيز در دوران شاه سلطان حسين؛ آخرين پادشاه صفوي گذشت.1

پی نوشت:
1. مفاخر اسلام، ج 8 87 .

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما