هيبت والا

سيدنعمت اللّه جزايري، شاگرد بزرگ علامه مجلسي در كتاب انوار نعمانيه درباره اخلاق اجتماعي علامه و هيبت آن بزرگوار چنين مي نويسد:
استادم، علامه مجلسي با آن همه مزاح و خوش خلقي و اين كه شب و روز با او مي نشستيم و مي خنديديم، هر زماني كه مي خواستيم شرفياب خدمت او شويم، همين كه مي خواستيم از در داخل شويم، هيبت آن بزرگوار چنان در دل هايمان قرار مي گرفت كه گويا ما را به نزد سلطان مي برند تا سياست كنند و دل هاي ما تپيدن مي گرفت.1

پی نوشت:
1. قصص العلماء، ص 214.

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما