نقش علامه مجلسی در احیاء و تدوین حدیث

چکيده:

این رساله در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به زندگینامه علامهمجلسی اختصاص دارد. فصل دوم به نقش علامه در تدوین حدیث می پردازد. فصل سوم به نقش علامه در احیاء حدیث پرداخته است و فصل چهارم جمع بندی مطالب است/

هادی، جهانی

مقطع : کارشناسي ارشد

استاد راهنما : مهدوی راد، محمدعلی

رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث

استاد مشاور : عابدی، احمد

دانشگاه : دانشگاه قم

استاد ناظر :

واحد :

تاريخ دفاع : 1376