ماهیت عقل از دیدگاه ملاصدرا و علامه مجلسی(ره) (با تاکید بر شروح آنها بر اصول کافی)

چکيده:
در این نوشتار سعی شده است که برداشتهای ملاصدرا و علامة مجلسی پیرامون مفهوم عقل در روایات کتاب العقل و الجهل اصول کافی، مورد تحقیق و کاوش قرار گیرد. مطالب این پایان نامه در یک مقدمه و دو بخش تنظیم شده است. مقدمه: شامل بحث های مقدماتی نظیر تبیین موضوع و اهمیت آن، پیشینة تحقیق، اهداف وچشم اندازهای تحقیق، پرسشهای اصلی و فرعی، روش تحقیق، محدودیتهای تحقیق، جایگاه عقل و کاستی های آن زندگی و نامه های ملاصدرا و علامة مجلسی است. بخش اول در بارة تبیین و توضیح معنای عقل است. مباحثی مانند معنای لغوی و اصطلاحی عقل، معنای عقل از دیدگاه ملاصدرا و علامة مجلسی و مقایسة آنها برداشت نگارنده از معنی عقل در روایات و اشکالات درباره هر یک از دو دیدگاه ملاصدرا و علامة مجلسی را در این بخش می توان یافت. در بخش دوم تطبیق دیدگاه ملاصدرا و علامة مجلسی بر روایات گنجانیده شده است. در این بخش نظرات آنها درباره مقصود از عقل در تک تک روایات اصول کافی همراه نقد آنها آورده شده، هدف از این تحقیق کمک به برداشتی صحیح تر از مفهوم عقل در روایات معصومین(ع) است/

کافی، عبدالحسین

مقطع : کارشناسي ارشد

استاد راهنما : ذبیحی، محمد

رشته گرایش : فلسفه و کلام اسلامی

استاد مشاور : برنجکار، رضا

دانشگاه : دانشگاه قم

استاد ناظر :

واحد :

تاريخ دفاع : 1380