كلام جالب مرحوم علامه مجلسي

مرحوم علامه مجلسى عليه الرحمه گفته است :

در ايام جوانى سخت علاقه داشتم به فراگرفتن انواع علوم و مى خواستم از همه فنون بهره اى داشته باشم به فضل خداوند سبحان موفق شدم و اطلاع بر آن علوم يافتم تا آنكه دامنم از علوم گوناگون پر شد.

 از هر چشمه جرعه اى گوارا نوشيدم و از هر خوانى و خرمنى لقمه اى لذيذ برداشتم ، در اين ميان به نتيجه دانشها نگران شدم و مطالعه كردم .

 انديشيدم در آنچه براى روز رستاخيز سودمند است و وسيله رشد و هدايت انسان است ، به لطف پروردگارم و الهام خداوندم به اين نتيجه رسيدم ، كه اگر علم و دانش از منبع زلالى نجوشد، عطش انسان را بر طرف نمى سازد و چاره اى نيست جز آنكه از منابع وحى الهام گرفته شود همچنانكه حكمت وقتى از رهبران دين كه عقلاى بشريتند گرفته نشود گوارا نيست ، تمام علوم را در كتاب خداى عزيز كه به هيچ وجه و هيچگاه باطلى به آن راه ندارد و در اخبار اهل بيت عصمت و طهارت كه خزينه علم و مخزون و ترجمان وحى مكنون خداوند يافتم و باور كردم كه عقول بندگان براى استنباط و درك معانى بلند قرآن كفايت نمى كند و جز پيغمبر و ائمه دين كه خداوند آنها را برگزيده و پيك وحى الهى در خانه آنان فرود آمده كسى به آن احاطه كامل پيدا نمى كند.

لذا يكباره ترك گفتم آنچه را كه زمانى در راه آموختنش عمر صرف كردم ، با اينكه آن علوم در زمان من رايج و مشتريهايش فراوان بودند، به علمى روى آوردم كه در سراى ديگر مرا نفع بخشد با اينكه در اين عصر بازار آن كساد و مشترى بسيار كم است ، از ميان همه علوم جستجوى و فحص از اخبار آل محمد صلى الله عليه و آله را براى كار و پيشرفت خود برگزيدم ، در دقت آنها را از نظر گذراندم ، به جان خودم سوگند اخبار و آثار خاندان پيغمبر اكرم را كشتى نجاتى يافتم كه پر است از خوشبختيها و نيك فرجاميها...