فهرست مطالب کتاب حلیه المتقین

 
 مقدمه
بسم اللّه الرحمن الرحیم
باب اول : در بیان آداب جامه : و کفش پوشیدن
فصل اول : درفضیلت تجمل و زینت کردن
فصل دوم : دربیان جامه هائیکه حرام است پوشیدن آنها
فصل سوم : درپوشیدن پنبه و کتان و پشم
فصل چهارم : در بیان رنگهائیکه در جامه سنت یا مکروه است
فضل پنجم : در بعضى از آداب جامه پوشیدن
فصل ششم : در پوشیدن لباسى که مخصوص زنان یا کافران باشد
فصل هفتم : دربیان عمامه بستن
فصل هشتم : در بیان آداب زیرجامه پوشیدن
فصل نهم : در آداب جامه نو بریدن و پوشیدن
فصل دهم : در سایر آداب جامه پوشیدن و کندن
فصل یازدهم : در رنگ نعلین وموزه و کفش و چگونگى آنها
فصل دوازدهم : در آداب پوشیدن نعل و موزه و کفش
 
باب دوم : در آداب حلى و زیور پوشیدن : مردان و زنان و سرمه کشیدن و در: آینه نظرکردن وخضاب کردن
فصل اول : در فضیلت انگشتر بدست کردن و آداب آن
فصل دوم : در بیان آنچه انگشتر از آن سازند
فصل سوم : در فضیلت عقیق
فصل چهارم : در فضیلت یاقوت وزبرجد و زمرد
فصل پنجم : در فضیلت فیروزه و جزع یمانى
فصل ششم : در فضیلت دُر نجف وبلور و حدید صینى وسایر نگینها
فصل هفتم : در بیان آنچه سزاوار است که درنگین نقش کنند
فصل هشتم : در زیور طلا و نقره پوشیدن و به زنان واطفال پوشانیدن
فصل نهم : در آداب سرمه کشیدن
فصل دهم : در آداب نظر به آئینه کردن
فصل یازدهم : در فضیلت خضاب کردن مردان و زنان
فصل دوازدهم : در کیفیت خضاب و احکام آن
 
باب سوم : در آداب : خوردن و آشامیدن
فصل اول : دربیان ظرفهائى که در خوردن و آشامیدن وسایر استعمالات مى تواناستعمال نمود و آنچه نهى از آن وارد شده است
فصل دوم : در تجویز خوردن طعامهاى لذیذ و مذمت حرص و افراط در آن
فصل سوم : در بیان بعضى از آداب و اوقات طعام خوردن
فصل چهارم : در سایر آداب طعام خوردن
فصل پنجم : در بیان دعاى وقت طعام خوردن
فصل ششم : در آداب بعد از طعام
فصل هفتم : در فضیلت نان و سویق و گوشت و روغن و سایر آنچه از حیوانحاصل میشود و سرکه و شیرینیها
فصل هشتم : در فوائد سبزى ها و میوه ها و سایر ماءکولات
فصل نهم : در فضیلت ضیافت مؤ منان و آداب آن
ف صل دهم : درفضیلت خلال و آداب آن
فصل یازدهم : در فضیلت آب وانواع آن
فصل دوازدهم : در آداب آب خوردن
 
باب چهارم : دربیان فضیلت تزویج و آداب : مجامعت و معاشرت زنان : و کیفیف تربیتفرزندان : و معاشرت ایشان
فصل اول : در فضیلت تزویج کردن و نهى از رهبانیت
فصل دوم : در اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان
فصل سوم : در آداب نکاخ و اراه آن
فصل چهارم : در بیان آداب زفاف و مجامعت
فصل پنجم : درآداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان
فصل ششم : در بیان حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان
فصل هفتم : در بیان دعاهاى طلب فرزند و فضیلت آن
فصل هشتم : در احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادنطفل
فصل نهم : در عقیقه کردن و سر تراشیدن و آداب هر یک
فصل دهم : در ختنه کردن پسران و دختران و سوارخ کردن گوش ایشان و آداب هر یک
فصل یازدهم : در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان
فصل دوازدهم : در بیان حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت ایشان
 
باب پنجم : دربیان آداب مسواک کردن و: شانه کردن و ناخن و شارب گرفتن : و سرتراشیدن و امثال آن
فصل اول : در بیان فضلیت مسواک کردن
فصل دوم : در فضیلت سر تراشیدن و آداب آن
فصل سوم : در آداب موى سر نگاهداشتن
فصل چهارم : در فضیلت شارب گرفتن یعنى موى لب بالا را تا ته گرفتن
فصل پنجم : در آداب ریش بلند کردن
فصل ششم : در بیان فضیلت موى سفید و حکم کندن آن
فصل هفتم : در کندن موى بینى و بازى کردن با ریش
فصل هشتم : در فضیلت ناخن گرفتن
فصل نهم : در بیان آداب و اوقات ناخن گرفتن
فصل دهم : در دفن کردن مو وناخن و سایر چیزها که دفن باید کرد
فصل یازدهم : در فضیلت شانه کردن موى سر و ریش
فصل دوازدهم : در آداب و اوقات شانه کردن و انواع شانه ها
 
باب ششم : در آداب بوى خوش کردن : و گل بوئیدن و روغن مالیدن
فصلاول : دربیان سبب پیدا شدن بوهاى خوش در زمین
فصل دوم : درفضیلت بوى خوش و آداب آن
فصل سوم : در کراهت رد کردن بوى خوش
فصل چهارم : در فضیلت مشک و عنبر و زعفران
فصل پنجم : درفضیلت غالیه
فصل ششم : در فضیلت و آداب روغن بربدن مالیدن
فصل هفتم : در فوائد روغن بنفشه
فصل هشتم : در فوائد روغن بان و روغن زنبق
فصل نهم : در فوائد سایر روغنها
فصل دهم : در فضیلت بخور و انواع و آداب آن
فصل یازدهم : دربیان فضیلت گلاب و گل سرخ و انواع گلها
فصل دوازهم : در آداب گل بوئیدن
 
باب هفتم : در آداب حمام رفتن و سر وبدن شستن و دارو کشیدن و آداب بعضى ازاغسال
فصل اول : در فضیلت حمام
فصل دوم : در آداب داخل شدن و بیرون آمدن و دعائیکه باید خواند
فصل سوم : در بیان آنچه در حمام نباید کرد و آنچه تجویز شده است .
فصل چهارم : در فضیلت شستن سر وبدن و دفع بوهاى بد از خود کردن
فصل پنجم : در فضیلت شستن سر با سدر و خطمى
فصل ششم : در فضیلت دارو کشیدن
فصل هفتم : در ازله کردن موى زیر بغل
فصل هشتم : در غایت زمانیکه نوره را تاءخیر توان کرد
فصل نهم : در دعاهاى وقت نوره کشیدن
فصل دهم : در اوقات نوره کشیدن و سایر آداب آن
فصل یازدهم : در فضیلت حنا مالیدن بعد از نوره
فصل دوازدهم : در آداب غسل جمعه و سایر اغسال
 
باب هشتم : در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن
فصلاول : در بیان اوقات خواب
فصل دوم : در وضو ساختن پیش از خواب
فصل سوم : در مکان خوابیدن و آداب پیش از خوابیدن
فصل چهارم : در سایر آداب خوابیدن
فصل پنجم : در آداب و ادعیه که پیش از خواب باید خوانده شود
فصل ششم : در دفع ترسیدن در خواب و خواب پریشان دیدن ومحتلم شدن
فصل هفتم : در دعاها براى دفع بیدارى و براى بیدار شدن در آخر شب
فصل هشتم : در بیان نماز و دعا براى خوابهاى نیک دیدن وآداب بیدار شدن
فصل نهم : در سبب خواب راست و دروغ و تعبیر خواب
فصلدهم : در آداب بیدارى و مذمت خواب بسیار
فصل یازدهم : در آداب بیت الخلاء
فصل دوازدهم : دربیان احوال و اوضاع و مکانهائى که نهى از آنها وارد شده است.
 
باب نهم : در آداب حجامت کردن و تنقیه و بعضى از ادویه و معالجه بعضى از امراض وذکر بعضى از ادعیه واحراز
فصل اول : در ثواب بیمارى و صبر کردن بر آن و بیان شدت ابتلاى مؤ منان
فصل دوم : در فضیلت و آداب حجامت
فصل سوم : در بیان انواع تداوى که از ائمه (علیه السلام ) وارد شده است وبیانجواز رجوع باطباء
فصل چهارم : در معالجه انواع تب
فصل پنجم : در ادعیه جامعه و ادویه مرکبه نافعه
فصل ششم : در معالجه دردس و شقیقه و زکام و صرع واختلال دماغ و تصرف جن
فصل هفتم : در معالجه سایر امراض و درد سر و گلو
فصل هشتم : در معالجه خنازیر و قروح و جروح وثالول و ث