علامه مجلس از نگاه محقق اردبيلي

محقق اردبيلي در كتاب نفيس جامع الرواة، استادش را اين گونه مي ستايد:

محمدباقر بن محمدتقي بن مقصود علي، ملقّب به مجلسي ـ كه خداوند سايه اش را مستدام دارد ـ استاد و شيخ ماست.بزرگ اسلام و مسلمين، خاتم مجتهدين، پيشوا، علاّمه محقق مدقق، جليل القدر، عظيم الشأن، بلندمرتبه، يگانه دوران و نادره روزگار خويش، شخصيت بسيار موثق، داراي دانشي سرشار و مصنفات بسيار. كار او گواه بزرگي قدر و منزلت و والايي جايگاه اوست. تبحّر وي در دانش هاي عقلي و نقلي و دقّت ديدگاه و درستي رأيش، موثق بودن، امانت داري و عدالت او پرآوازه تر از آن است كه بيان گردد و والاتر از آن كه عبارت پيرامون وي به گردش درآيد. فيض وجود او و پدر بزرگوارش همه را در برگرفته است.

منابع: 

کتاب : اسوه محدثان (ويژه نامه زندگي علامه محمدباقر مجلسي)