علامه مجلسی از نگاه محقق كاظمى

محقق كاظمى درباره علّامه مجلسى مى‏گويد: او منبع فضائل و اسرار حكمت و غوّاص بحار الانوار و استخراج كننده گنجينه‏هاى اخبار و رموز آثار، شخصيتى كه همانند او در اعصار و ادوار ديده نشده است، او كشف كننده انوار تنزيل و اسرار تأويل و حل كننده معضلات احكام و مشكلات فهم‏ها با بهترين طريق و نيكوترين دليل بوده است (1)

پی نوشت:

( 1). مقدمه بحار الانوار 40.

منابع: 

کتاب حياة القلوب، علامه مجلسى‏ : ج‏1، ص: 15