علامه مجلسی از نگاه اميرمحمدصالح خاتون آبادي، داماد و شاگرد علامه مجلسي

اميرمحمدصالح خاتون آبادي، داماد و شاگرد علامه مجلسي درباره اي او چنين گفته است:

او بزرگ ترين فقها و حديث دانان گرامي و از گران مايه ترين عالمان بزرگ دين است و در رشته هاي مختلف فقه و تفسير و حديث و رجال و اصول كلام و اصول فقه، بر ديگر فضلاي روزگارش برتري داشته و بر تمامي دانشمندان صحنه دانش مقدم بوده و كسي از متقدمين و متأخرين دانشمندان و عارفان، از جهت منزلت، به جلالت قدر و جامعيت آن مقرب درگاه خداوند رحمان نبودند. ايشان از جهات مختلف... بر تشيع حق دارد.حقوق آن سرچشمه كمالات و معدن خيرات بر متدينين، بلكه بر تمامي اهل زمين بسيار است. آثار و تأليفاتش تا روز قيامت، باقي و بركات آن بر روح شريفش، جاري است.

منابع: 

روضاالجنات، ج 2، صص 84 ـ 87؛ فيض قدسى، ص 75.