بررسی مباحث علوم قرآنی و تفسیری از دیدگاه علامه مجلسی(ره) با تأکید بر بحار النوار

چکيده:
در این نوشتار سعی شده دیدگاه و نظرات قرآنی علامهمجلسی(ره) گرد آوری شود. مطالب و موضوعات این پایان نامه در سه بخش کلی تنظیم و ارائه شده است. بخش اول، مشتمل بر چند بحث کوتاه و مقدماتی است که به تعریف و تبیین موضوع و پیشینة آن می پردازد. بخش دوم، مشتمل بر یازده فصل است که به بررسی دیدگاه علامه در مباحث علوم قرآن پرداخته است. عناوین فصول این بخش بدین قرار است: وحی، اسباب النزول، کاتبان وحی، جمع و تدوین قرآن، قراءات، فضائل القرآن، عزائم السور، حروف مقطعه، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، اعجاز قرآن، تحریف. بخش سوم، مشتمل بر چهار فصل که به بررسی مباحث تفسیری از دیدگاه علامهمجلسی(ره) پرداخته می شود. عناوین فصول این بخش بدین قرار است: روش تفسیری، ضرب قرآن، تفسیر آیات الاحکام، تفسیر به رأی، ظاهر و باطن. در مجموع می توان گفت، آراء و نظرات علامه بر احادیث وارده از اهل بیت تکیه دارد، و علامه سعی دارند، تعارضات ظاهری بین روایات را توجیه کنند. روش تفسیر علامه چنانچه برخی مفسرین به آن اشاره داشته اند، روش تفسیر موضوعی است که به عقیده نگارنده در نوع خود منحصر به فرد است.

گل زاده آرانی، محمد

دانشگاه : اصول الدین

استاد راهنما : عابدی، احمد

تاريخ دفاع : 1383