بررسی آراء کلامی علامه مجلسی پیرامون مسأله نبوت

چکيده:

این رساله حاوی شش فصل می باشد: فصل اول درباره زندگی علامهمجلسی و زندگانی کلامی ایشان و اوضاع و احوال عصر آن بزرگوار است. فصل دوم در باب تعریف نبوت، حقیقت وحی، تفاوت های نبی و رسول، تعریف بعثت و علل آن و قلمرو دعوت انبیاء است. در فصل سوم هم به لزوم و فواید بعثت از نظر قرآن و تنی چند از علما و نقش تاریخی پیامبران اشاره شده است. فصل چهارم به شرایط نبوت و صفات نبی پرداخته است. فصل پنجم در مورد نبوت خاصه حضرت محمد (ص) است و فصل آخر هم به بحث در مورد خاتمیت و علل آن پرداخته است.

آهنگرانی، زهرا

دانشگاه : دانشگاه تهران