برآوردن نياز

با مراجعه به تاريخ اسلام و سيره پيامبر گرامي اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم (ع) درمي يابيم كه پيشوايان دين در برآوردن نياز مؤمنان بسيار كوشا بودند. علامه مجلسي نيز با پيروي از اين سيره، با وجودِ داشتن پست هاي اجرايي و فعاليت هاي پرشمار علمي، از برآوردن نيازهاي مؤمنان غافل نبود. وي با ياري رساندن به مستمندان و بازداشتن ستمگران و كارگزاران دولتي از ستم كاري در حق مردم، به شخصيت محبوب همگان بَدَل شده بود.

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما