انجام آداب و مستحبّات

انجام آداب و سنت هاي اسلامي و پرداختن به عبادت هاي مستحبي در كنار انجام واجبات شرعي، نقش مهمي در بالندگي شخصيت روحي انسان و نزديكي او به درگاه خداوند تعالي دارد. اين سخن در روايت هاي رسيده از معصومين (ع)به روشني به چشم مي خورد. انسان با عبادت، از مراتب فرشتگان درمي گذرد و عنايت الهي را در همه وجود خويش در مي يابد. علامه مجلسي نيز كه حلقه پيوند سلسله علماي رباني شيعه بود، به آداب و سنت هاي اسلامي بسيار پاي بند بود و هيچ گاه نمازجماعت، نمازهاي مستحبي و ديگر عبادت هاي مستحبي اش ترك نمي شد.

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما