اخلاق نيكو

ميرمحمدصالح خاتون آبادي، داماد، شاگرد و همراه هميشگي علامه مجلسي درباره فضايل علامه چنين مي گويد:
مدت چهل سال از باقي عمرم را در خدمت او سپري كردم و از فيوضات او بهره مند گشتم، در حالي كه آثار كرامت و استجابت دعاهايش را به چشم ديدم و در اين مدت جز حسن نيت و اخلاص و صفاي باطن از وي نديده ام.1

پی نوشت:
1. روضات الجنات، صص 84 ـ 87 .

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما