خاندان علامه مجلسی

فرزندان علامه مجلسي علامه مجلسي پنج دختر و پنج پسر داشته است. پسران وي، دانشمندان ستوده خصالي بودند و دختران وي نيز به همسري دانشمندان بزرگواري در آمدند.
شهرت يافتن به مجلسي
ملا مقصود علي مجلسي
كمال الدين درويش محمداصفهاني؛ جد مادري علامه مجلسي اول
حافظ ابو نُعَيْم اصفهاني؛ نياي بزرگ علامه مجلسي