اصناف علما و صفات عالمى كه متابعت او مى توان نمود

اصناف علما و صفات عالمى كه متابعت او مى توان نمود

از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر گاه ديديد عالمى را كه دنيا را دوست مى دارد، او را متهم دانيد بر دين خود، و دين خود را به او وامگذاريد، به درستى كه هر كه چيزى را دوست مى دارد آن چيز را جمع مى كند و طلب مى نمايد كه محبوب اوست ، گاه باشد كه دين شما را به دنياى خود ضايع كند، به درستى كه خداوند عالميان وحى فرمود به حضرت داوود كه ميان من و خود واسطه مكن عالمى را كه فريب دنيا خورده باشد، كه تو را از راه محبت من برمى گرداند، به درستى كه ايشان راهزنان بندگان منند كه رو به من دارند، كم تر چيزى كه نسبت به ايشان مى كنم آن است كه شيرينى لذت مناجات خود را از دل ايشان برمى دارم .
و حضرت صادق عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم روايت نموده كه دو صنفند از امت من كه اگر ايشان صالحند جميع امت صالحند، و اگر ايشان فاسدند جميع امت فاسدند، پرسيدند يا رسول الله كيستند؟
فرمود: فقيهان و پادشاهان .
و حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام : مى خواهيد خبر دهم شما را به كسى كه سزاوار فقيه بودن است ، گفتند: بلى يا اميرالمؤمنين . فرمود: آن كسى است كه مردم را از رحمت الهى نااميد نكند، و از عذاب الهى ايمن نگرداند، و به معصيت خدا رخصت ندهد، و قرآن را ترك نكند براى رغبت به چيزهاى ديگر.